การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) กับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsประนอม, หาญจริง, อรวรรณ, ปันทะนะ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการคัดเลือก, การเปรียบเทียบ, คณะครุศาสตร์, ทางการเรียน, นักศึกษา, ประเภทความสามารถพิเศษ, ประเภทคัดเลือกเรียนดี, ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป, ผลสัมฤทธิ์, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รอบทั่วไป, หลักสูตร 5 ปี, โควตา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/864
Citation Key864
IMAGE_COVER: