ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsพิลาวรรณ, ประจำทอง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsบัณฑิต, ปีการศึกษา 2561, ภาวะการมีงานทำ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key866
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.84 MB