ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsจิราภรณ์, คลอดเพ็ง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบบริหารจัดการ, โครงการตามแผนปฏิบัติการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/875
Citation Key875
IMAGE_COVER: