ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Primary tabs

Titleระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsจิราภรณ์, คลอดเพ็ง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดเก็บเอกสาร, การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ระบบฐานข้อมูล, หลักฐาน
Citation Key884
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.7 MB