ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ชื่อระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsจิราภรณ์, คลอดเพ็ง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการจัดเก็บเอกสาร, การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ระบบฐานข้อมูล, หลักฐาน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/884
Citation Key884
IMAGE_COVER: