แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsคม, กันชูลี
Secondary Authorsแย้มเหม็น, อัจฉราพร
Tertiary Authorsมุสิกร, สมภพ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsด้วยตนเอง, ผู้ใช้บริการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบยืม-คืน, สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, หนังสือ, แนวทางการพัฒนา
Citation Key913
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.77 MB