แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อแนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsคม, กันชูลี
Secondary Authorsแย้มเหม็น, อัจฉราพร
Tertiary Authorsมุสิกร, สมภพ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาด้วยตนเอง, ผู้ใช้บริการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบยืม-คืน, สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, หนังสือ, แนวทางการพัฒนา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/913
Citation Key913
IMAGE_COVER: