การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsนันท์นภัส, สุ่มยง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการศึกษา, ความพึงพอใจ, ปีการศึกษา 2559, ผู้ใช้บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, อัตลักษณ์ของบัณฑิต
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/935
Citation Key935
IMAGE_COVER: