พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsโสภณ, พินิจกิจเจริญกุล
Secondary Authorsบัวเผื่อน, ปณิธาร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการเข้าถึงสารสนเทศ, การใช้สื่อสังคมออนไลน์, บุคลากร, พฤติกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key938
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.42 MB