แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsมาริน, จันทรวงค์
Academic Departmentคณะวิทยาการจัดการ
Degreeสาขาการจัดการประยุกต์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการทำงานของบุคลากร, การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก138.16 KB
บทคัดย่อ234.92 KB
สารบัญ301.76 KB
บทที่ 1369.75 KB
บทที่ 2901.45 KB
บทที่ 3362.11 KB
บทที่ 4586.27 KB
บทที่ 5585.53 KB
บรรณานุกรม333.98 KB
ภาคผนวก1.34 MB