การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsมนู, หมอกเมฆ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการปฏิบัติติงาน, การศึกษา, จังหวัดกำแพงเพชร, ประถมศึกษา, สภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา, สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
Citation Key943
ไฟล์แนบ: