การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsมนู, หมอกเมฆ
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการปฏิบัติติงาน, การศึกษา, จังหวัดกำแพงเพชร, ประถมศึกษา, สภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา, สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก245.9 KB
บทคัดย่อ245.65 KB
บทที่1356.65 KB
บทที่21.05 MB
บทที่3290.21 KB
บทที่41.19 MB
บทที่5534.51 KB
สารบัญ294.49 KB
บรรณานุกรม254.88 KB
ภาคผนวก803.87 KB