การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsมนู, หมอกเมฆ
Titleคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการศึกษา, จังหวัดกำแพงเพชร, ปัญหาการปฏิบัติงาน, เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน, โรงเรียนประถมศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก75.68 KB
บทคัดย่อ104.06 KB
สารบัญ148.03 KB
บทที่1254.58 KB
บทที่2789.92 KB
บทที่3207.42 KB
บทที่41.67 MB
บทที่5535.24 KB
บรรณานุกรม129.87 KB
ภาคผนวก563 KB