การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสมพร, โพธิ์ดง
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการมีคุณภาพชีวิตที่ดี, การศึกษา, ความคิดเห็น, จังหวัดพิษณุโลก, จำนำข้าวเปลือก, ชาวนา, โครงการรับจำนำ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/950
Citation Key950
ไฟล์แนบ: