การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสมพร, โพธิ์ดง
Academic Departmentวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการปกครองท้องถิ่น
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการมีคุณภาพชีวิตที่ดี, การศึกษา, ความคิดเห็นของชาวนา, จังหวัดพิษณุโลก, จำนำข้าวเปลือก, โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก58.44 KB
บทคัดย่อ96.32 KB
สารบัญ240.14 KB
บทที่1216.99 KB
บทที่21.93 MB
บทที่3228.68 KB
บทที่41.1 MB
บทที่5530.67 KB
บรรณานุกรม369.32 KB
ภาคผนวก486.86 KB