การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2014
Authorsสุรพงศ์, จอกถม
Titleวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการปกครองท้องถิ่น
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการศึกษา, การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ความคิดเห็นของประชาชน, จังหวัดพิจิตร
Citation Key953
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก59.44 KB
บทคัดย่อ89.57 KB
สารบัญ154.36 KB
บทที่1244.12 KB
บทที่21.36 MB
บทที่3236.09 KB
บทที่41.15 MB
บทที่5617.2 KB
บรรณานุกรม121.1 KB
ภาคผนวก915.24 KB