โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร

Primary tabs

Titleโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาณุวัฒน์, สมนึก
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร, โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
Citation Key972
ไฟล์แนบ: