โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร

Primary tabs

Titleโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาณุวัฒน์, สมนึก
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร, โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก66.32 KB
บทคัดย่อ64.77 KB
สารบัญ120.43 KB
บทที่ 1231.71 KB
บทที่ 21.95 MB
บทที่ 3231.81 KB
บทที่ 4366.64 KB
บทที่ 5227.8 KB
บรรณานุกรม344.26 KB
ภาคผนวก1.33 MB