ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุวารีย์, เกิดพินธุ์
Academic Departmentวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการจัดทำแผนพัฒนาสามปี, การมีส่วนร่วมของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม, อำเภอพรหมพิราม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก46.42 KB
บทคัดย่อ61.17 KB
สารบัญ152.24 KB
บทที่ 1205.4 KB
บทที่ 21.55 MB
บทที่ 3167.68 KB
บทที่ 4947.35 KB
บทที่ 5631.64 KB
บรรณานุกรม159.5 KB
ภาคผนวก619.42 KB