การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุพัตรา, เอี่ยมนาค
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบำบัดโลหะหนัก, กำจัดมูลฝอย, โลหะปนเปื้อน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
Citation Key993