การบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินด้วยพืชบริเวรพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุพัตรา, เอี่ยมนาค
Academic Departmentเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Degreeวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typepublisher
Keywordsการบำบัดโลหะหนัก, กำจัดมูลฝอย, โลหะปนเปื้อน