การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

ชื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsสลักจิต, ตรีรณโอภาส
Degreeปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
คำค้นหาการศึกษาแบบเรียนร่วม, รูปแบบการจัดการเรียนรู้, แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา, โรงเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1059
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1059