การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์

Primary tabs

Titleการพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsโสภิตา, เสนะจิต
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์, การพัฒนาเทคนิค, การวัดแบบราสช์