การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวิชชากรณ์, วันทา
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการไกล่เกลี่ย, ข้อพิพาทของศาล, ผู้ประนีประนอม, ผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลีย, ศาลจังหวัดพิษณุโลก