บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Primary tabs

Titleบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsปิติภูมิ, พิมพาลัย
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการท่องเที่ยว, การเตรียมความพร้อม, จังหวัดเพชรบูรณ์, บทบาท, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อปท., อาเซียน, อำเภอเขาค้อ