การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์

Primary tabs

Titleการผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsปนัดดา, จันทร์เนย, กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการผลิตเอทานอล, วิธีการตรึงเซลล์ยีสต์