การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์

ชื่อการผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsปนัดดา, จันทร์เนย, กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการผลิต, ตรึงเซลล์ยีสต์, เอทานอล
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/762
ไฟล์แนบ: