ภาวะผู้นำ

ชื่อภาวะผู้นำ
Publication TypeBook
Year of Publication2533
Authorsหาญชัย, สงวนให้
Number of Pages362 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number303.34 ห23ภ
คำค้นหาภาวะผู้นำ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1007
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: