ภาษากับวัฒนธรรม

ชื่อภาษากับวัฒนธรรม
Publication TypeBook
Year of Publication2535
Authorsทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Number of Pages161 หน้า
Publisherกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ
Cityกรุงเทพมหานคร
Call Number306.44 ท366ภ
คำค้นหาภาษา, วัฒนธรรม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1015
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: