ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsนิธิพงศ์, ศรีเบญจมาศ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, นักศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุข, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1034
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1034
ไฟล์แนบ: