การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัด ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeResearch
Year of Publication2560
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Secondary Authorsเจนต์, คันทะ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาจังหวัดพิษณุโลก, ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัด
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1058
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1058
ไฟล์แนบ: