การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ชื่อการพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsศิริจินา, ใยดี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการพัฒนาแบบวัด, นักเรียน, ป.1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-3, วินัยในตนเอง, แบบวัดความมีวินัยในตนเอง, โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองให้มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ แสดงความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความมีวินัยในตนเอง และหาคววามเชื่อมั่นของข้อคำถามรายข้อ แสดงความเชื่อมั่นของแบบวัดความมีวินัยในตนเอง และศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กลุ่มตัววอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกปีการศึกษา 2553 สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 506 คน ซึ่งได้มาโโยการกสุ่มแบบสองชั้นขั้นตอนเครื่องมมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวัดความมีวินัยในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for windows version 14.0 และโปรแกรม LIRSEL 8.72 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. แบบวัดความมีวินัยในตนเองที่พัฒนาขึ้น จำนวน 50 ข้อ มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างเชิงองค์ประกอบ มีองคืประกอบสอดคล้องกับโครงสร้างทฤษฎี ประกอบด้วย ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง จำนวน 10 ข้อ ด้านความรับผิดชอบ จำนวน 19 ข้อ ด้านความอดทน จำนวน 9 ข้อ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม จำนวน 12 ข้อ แบบวัดความมีวินัยในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในของแบบวงัดความมีวินัยในตนเองทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.813 แบบวัดความมีวินัยในตนเองที่พัฒนาขึ้น มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างสอดคล้องกับเหตผลทาทฤษฎี 2.เกณฑ์ปกติของแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองนครสวรรค์ เป็นเกณฑ์คะแนนปกติมีค่าอยู่ระหว่าง T35ถึงT5

URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/64
Citation Key64