การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2552
Authorsบัญชา, ศรีสมบัติ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการประยุกต์, การพยากรณ์, ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เทคนิคเชิงปริมาณ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/751
ไฟล์แนบ: