ผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง

ชื่อผลของการใช้มะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการตกตะกอนโปรตีน, ถั่วเหลือง, ผลของการใช้มะเขือเทศ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/757
ไฟล์แนบ: