การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล

ชื่อการประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหาการประยุกต์ดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, มังคละ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/777