การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน

ชื่อการใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน
Publication TypeReport
Year of Publication2553
Authorsปรีชา, มูลสาร
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหาการใช้เศษก๋วยเตี๋ยว, ทดแทน, ปลายข้าว, สูตรอาหารสุกรขุน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/786