รายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2554-2558

ชื่อรายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2554-2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsกรวรรณ, ทองสอน
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการวิเคราะห์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, นักศึกษาคงอยู่, ประจำปีการศึกษา 2554-2558, สภาพการศึกษา, หลักสูตรปริญญาตรี
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/816
Citation Key816
IMAGE_COVER: 
File: