รายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ชื่อรายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsธรรมสาคร, รุ่งนิมิตร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการดำเนินงาน, ติดตามและประเมินผล, รายงานการวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/825
Citation Key825
IMAGE_COVER: