การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร

ชื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสมบัติ, ดาเกลี้ยง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/thesis
คำค้นหาการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ประกันคุณภาพ, สถานศึกษาจังหวัดพิจิตร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/999
Citation Key999