Biblio

Found 1 results
Filters: Author is สมศักดิ์ นรสิงห์  [Clear All Filters]
Thesis
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.82 KB) (187.53 KB) (222.6 KB) (315.83 KB) (2.47 MB) (240.9 KB) (1.44 MB) (540.35 KB) (433.46 KB) (280.32 KB)