Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is วรรณวลี, ไตรธรรม  [Clear All Filters]
2559
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.1 MB)
2560
พณิดา, แก้วครอง. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ไตรธรรม วรรณวลี). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (801.51 KB)