Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is ค่าใช้จ่าย  [Clear All Filters]
2560
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2560). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
2559
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
2544
สำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2544). การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (SCH) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2544. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (44.62 MB)