Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร and Author is จิราภรณ์, คลอดเพ็ง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2562). ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.71 MB)
จิราภรณ์, คลอดเพ็ง. (2561). ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.7 MB)