Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is มนู, เมฆหมอก  [Clear All Filters]
2545
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (74.84 KB) bib.pdf (207.75 KB) ch5.pdf (702.96 KB) ch4.pdf (1.19 MB) ch3.pdf (258.28 KB) ch2.pdf (812.99 KB) ch1.pdf (239.85 KB) con1.pdf (197.4 KB) abs.pdf (114.2 KB) app.pdf (276.73 KB)