Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สุพรรณี, กุเหล็กดำ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.11 KB) bib.pdf (143.77 KB) ch5.pdf (222.57 KB) ch4.pdf (341.78 KB) ch3.pdf (125.48 KB) ch2.pdf (848.36 KB) ch1.pdf (143.3 KB) con1.pdf (85.14 KB) abs.pdf (204.13 KB) app.pdf (347.96 KB)