Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ภาวดี, ขยันกิจ  [Clear All Filters]
2547
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (58.72 KB) bib.pdf (118.62 KB) ch5.pdf (400.59 KB) ch4.pdf (386.83 KB) ch3.pdf (228.61 KB) ch2.pdf (1.9 MB) ch1.pdf (320.76 KB) con1.pdf (108.93 KB) abs.pdf (193.29 KB) app.pdf (1.53 MB)