Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ธีรการ, ศิริวุฒิการ  [Clear All Filters]
2546
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.07 KB) บทคัดย่อ (151.45 KB) สารบัญ (114.38 KB) บทที่ 1 (143.13 KB) บทที่ 2 (1.12 MB) บทที่ 3 (73.15 KB) บทที่ 4 (606.71 KB) บทที่ 5 (285.66 KB) บรรณานุกรม (106.27 KB) ภาคผนวก (157.73 KB)