Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is พวงเพ็ชร, วรรณทวี  [Clear All Filters]
2548
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (67.23 KB) bib.pdf (98.1 KB) ch5.pdf (214.67 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (312.48 KB) ch2.pdf (1.4 MB) ch1.pdf (210.93 KB) con1.pdf (278.12 KB) abs.pdf (127.42 KB) app.pdf (289.26 KB)