Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is สิริธนา, นวลทิม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.4 KB) บทคัดย่อ (51.36 KB) สารบัญ (140.92 KB) บทที่1 (217.47 KB) บทที่2 (590.04 KB) บทที่3 (163.8 KB) บทที่ 4 (765.06 KB) บทที่ 5 (261.49 KB) บรรณานุกรม (161.6 KB) ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (221.83 KB) บทคัดย่อ (281.15 KB) สารบัญ (297.58 KB) บทที่1 (339.91 KB) บทที่2 (543.75 KB) บทที่3 (313.75 KB) บทที่4 (706.51 KB) บทที่5 (379.54 KB) บรรณานุกรม (304.72 KB) ภาคผนวก (910.13 KB)