Biblio

Export 5 results:
Filters: Author is หาญชัย, สงวนให้  [Clear All Filters]
2533
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2528
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.