Biblio

Export 5 results:
Filters: Author is สุวารีย์, วงศ์วัฒนา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2547). การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.44 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2545). การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540 - 2544). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (37.48 MB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2539). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
51.idea_.PDF (1.99 MB)