Biblio

Export 4 results:
Filters: Author is หาญชัย, สงวนให้  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (3.13 MB) ch1-5.pdf (78.26 MB) app.1.pdf (6.81 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2540). การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การศึกษาพุทธศิลป์พระพิมพ์นางพญา วัดนางพญา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.1.pdf (76.31 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai2.pdf (27.33 MB)
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม.คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai.pdf (16.46 MB)