Biblio

Export 21 results:
Filters: Author is สธน, โรจนตระกูล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้าน
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
80.ดนตรีมังคละ.PDF (3.4 MB)
คำร้อง
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.53 MB)
คำร้องเพลงไทย
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.53 MB)
ดนตรีสากล
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
80.ดนตรีมังคละ.PDF (3.4 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.86 MB)
บุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
สธน, โรจนตระกูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้อำนาจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
43.Exercise-of-power.PDF (1.11 MB)
ผู้ประกอบการ
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.86 MB)
มังคละ
สธน, โรจนตระกูล. (2543). การประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านมังคละเป็นดนตรีสากล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
80.ดนตรีมังคละ.PDF (3.4 MB)
หลักสูตรท้องถิ่น
สธน, โรจนตระกูล. (2544). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีสากล ของผู้ประกอบการ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (16.86 MB)
เพลงไทย
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.53 MB)