Biblio

Export 5 results:
Filters: Author is หาญชัย, สงวนให้  [Clear All Filters]
2528
หาญชัย, สงวนให้. (2528). การบริหารการศึกษา (p. 230). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2533
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2541
หาญชัย, สงวนให้. (2541). การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. (สงวนให้ สภาภรณ์). presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (3.13 MB) ch1-5.pdf (78.26 MB) app.1.pdf (6.81 MB)